Kriminoloģija

Ērika Stumbina ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Civillikuma komentāri. Saistību tiesības.

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

Ievads administratīvo tiesību zinātnē

Kārlis Dišlers ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Latvijas tiesību vēsture (1914–2000)

Dītriha Andreja Lēbera redakcija ☆☆☆☆☆

Saistību tiesības Otrais papildinātais izdevums

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Publiskie iepirkumi

U.Skrastiņa ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Īpašuma krimināltiesiskā aizsardzība

D.Mežulis ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Latvijas zvērinātu advokātu padome ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā

Vladimirs Terehovičs ☆☆☆☆☆

Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma rokasgrāmata

PaulaShēpnesa ☆☆☆☆☆

€ 11.99

Zivsaimniecības nozares tiesību akti

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Юридический словарь

С.Н.Братусь и др. ☆☆☆☆☆

€ 30.00

Civillikuma komentāri. Saistību tiesības.

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

Intelektuālais īpašums

Jānis Rozenfelds ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Starptautiskās publiskās tiesības, 1. daļa

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Ievads autortiesībās

Māris Grudulis ☆☆☆☆☆

€ 13.00

Piespiedu darbs krimināltiesībās

Agra Reigase ☆☆☆☆☆

€ 9.00

Kriminālprocesa tiesības Vispārīgā daļa 1.grāmata

Ārija Meikališa ☆☆☆☆☆

€ 20.00

International Criminal Justice

Jose E. Alvarez, Louise Arbour, Antonio Casesse, Mireille Delmas-Marty, Liu Daqun, George P.Fletcher ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās

Karīna Platā ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Uzdevumi krimināltiesībās

Agra Reigase ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Saistību tiesības

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 13.00

Kriminālprocess shēmās B un C daļa

Ārija Meikališa, Kristīne Strada-Rozenberga ☆☆☆☆☆

LR Apelācijas instances nolēmumu apkopojums krimināllietās 2000.-2002. gads

Dr. Nagendra, Dr. Nagaratna, Dr. Robins Monro ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Civillikuma komentāri

Andris Grūtups ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Civiltiesisku līgumu paraugi

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Krimināllikuma zinātniski praktiskais KOMENTĀRS - 2

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Krimināllikuma zinātniski praktiskais KOMENTĀRS - 1

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Krimināllikuma zinātniski praktiskais komentārs 1,2,3

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 70.00

Civilprocesa likums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 0.00

Prasības tiesvedībā un pierādījumi

Aivars Līcis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Konsolidētie līgumi, Pamattiesību harta

EU ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Starptautiskās privāttiesības

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Kas ir autortiesības

Ingrīda Veikša ☆☆☆☆☆

€ 7.50

Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas

Rakstu krājums ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Valsts jēdziens un formas

Voldis Jakubaņecs ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību

Andrejs Judins ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Krimināltiesības. Sevišķā daļa

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Patērētāju tiesību aizsardzības pamati

Baiba Vītoliņa ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. Vispārīgā daļa

Kristīne Strada-Rozenberga ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Ārvalstu tiesību vēstures avoti

V. Blūzma, G. Zemītis, S. Osipova ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Mantojumu kārtošana

Zigmants Gencs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Civilprocesa likuma komentāri

Kalvis Torgāns, Mārtiņš Dudelis ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Autortiesības

Inese Paklone, Andrejs Lielkalns, Anita Sosnovska, Ketija Tola ☆☆☆☆☆

€ 11.00

Tiesu prakse un komentāri

Andris Grūtups ☆☆☆☆☆

€ 17.99

Eiropas Savienības institūcijas

Eduards Bruno Deksnis ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Eiropas tiesības

Valdis Blūzma, Arnis Buka, Eduards Bruno Deksnis u.c. ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Strasbūras tiesu prakse apcietinājuma piemērošanā

Detlef Krauss, Jens-Christian Pastille, Egons Rusanovs ☆☆☆☆☆

€ 4.50

Kriminālprocesa likums 5.izdevums

Nav zināms ☆☆☆☆☆

€ 1.50

Reģistrēties Pieslēgties
Top