Civīllikums. Kodifikācijas nodaļas 1937. gada izdevums

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 40.00

Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Lietas; Valdījums; Tiesības uz svešu lietu.

Gunta Višņakova, Kaspars Balodis ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības

R.Krauze, Z.Gencs ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Administratīvais process tiesā

Jautrīte Briede ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 40.00

Lietu tiesības 4.labotais, papildinātais izdevums

J.Rozenfelds ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Ievads civiltiesībās

Kaspars Balodis ★★★★★

€ 8.00

Daktiloskopija

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 15.00

Civillikuma komentāri. Saistību tiesības.

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 49.99

Kriminālprocesa tiesības Vispārīgā daļa 1.grāmata

Ārija Meikališa ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Starptautiskās publiskās tiesības II

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Par dzīvojamo telpu īri

Rolands Krauze ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Pašvaldību darbība un attīstība

Edvīns Vanags, Inga Vilka ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Atzīts par vainīgu

A.Niedre ☆☆☆☆☆

€ 1.00

Juridiskās metodes pamati. 11 soļi tiesību normu

Edgars Meļķisis ☆☆☆☆☆

Civilprocesa likuma komentāri Trešais papildinātais izdevums

Sagatavojis autoru kolektīvs prof. K.Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Privāttiesību teorija un prakse

Erlens Kalniņš ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Civillikuma komentāri. Saistību tiesības.

Kalvis Torgāns ☆☆☆☆☆

€ 50.00

Судебная сексология

Звигнев Старович ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Administratīvās tiesības. Mācību grāmata

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 20.00

Tiesu prakse krimināllietās

Valentija Liholaja ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Salīdzināmās krimināltiesības

Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja ★★★★★

€ 7.00

Cilvēka tiesības

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 3.00

Kriminālistika 1

Vairāki autori ☆☆☆☆☆

€ 8.00

Kāzusi un mācību materiāli ES tiesībās

Thomas Schmitz ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesības. Otrais papildinātais izdevums. K.Gail

Arnis Buka, Christoph Schewe, Kaspars Gailītis, Vija Kalniņa, Kristīne Markus, Aleksandrs Potaičuks, ☆☆☆☆☆

€ 18.00

Informācijas sabiedrības tiesību pamati

Sanita Osipova, Uldis Ķinis, Rihards Gulbis, Irēna Barkāne, Anda Rožukalne, Ieva Andersone, Madars L ☆☆☆☆☆

€ 45.00

Vispārējs tiesību pārskats

Verners Vītiņš (Valda Birkava komentāri) ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Darba tiesības. Darba aizsardzība

Valija Ulmane ☆☆☆☆☆

€ 3.50

Pašvaldību darbība un attīstība

Edvīns Vanags, Inga Vilka ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Likums un tiesības

Dažādi autori ☆☆☆☆☆

€ 100.00

Vispārējs tiesību pārskats

Verners Vītiņš (Valda Birkava komentāri) ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā

Vladimirs Terehovičs ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Starptautiskās privāttiesības

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Administratīvās tiesības

Jānis Načisčionis ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Administratīvās tiesības

Artis Stucka ☆☆☆☆☆

€ 7.00

Starptautiskās publiskās tiesības, 1. daļa

Juris Bojārs ☆☆☆☆☆

€ 10.00

Krimināltiesības

Uldis Krastiņš, Valentina Liholaja, Aivars Niedre ☆☆☆☆☆

€ 5.00

Darba tiesības. Darba aizsardzība

Valija Ulmane ☆☆☆☆☆

€ 4.00

Valsts un tiesību vēsture jēdzienos un terminos

Pēteris Valters ☆☆☆☆☆

€ 25.00

Autortiesības

Inese Paklone, Andrejs Lielkalns, Anita Sosnovska, Ketija Tola ☆☆☆☆☆

€ 12.00

Civilprocesa likuma komentāri. I daļa (1.-28.nodaļa). Otrais papildinātais izdevums

Kalvis Torgāns, Jānis Rozenbergs, Gunārs Aigars, Daina Ose, Martins Osis, Gunvaldis Davidovičs ☆☆☆☆☆

€ 35.00

Reģistrēties Pieslēgties
Top